Profil spoločnosti

Spoločnosť Sankt Hubert SK a.s. Liptovský Ján sa vo svojej činnosti zameriava na zhodnotenie a využitie prírodného potenciálu Liptova. K prevažujúcim aktivitám patrí poľovníctvo, športové rybárstvo a agroturizmus.

Spoločnosť realizuje lov raticovej zveri v oblasti Horného Liptova a sprievodcovskú službu pri aktivitách v prírode, najmä pri filmovaní a fotografovaní vzácnych druhov zveri a vtáctva.

Sankt Huber SK a.s. prenajíma a poľovnícky obhospodaruje 2 revíry:

Výzva na predkladanie ponúk pod finančný limit podlimitných zákaziek

Spoločnosť Sankt Hubert SK,a.s. ako obstrávateľ podľa §8 odsek 3 zákona 343/2015Z.z.O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov mieni zadať zákazku pod finančný limit podlimitnej zákazky – uskutočnenie stavebných prác : Športovo relaxačné centrum Okoličné a Penzion Liptovský Ján. Takisto mieni zadať zákazku na uskutočnenie stavebných prác: Výrobna hala Podtúreň so zariadením (granulačná linka + vysokozdvižný vozík) Prosíme záujemcov, aby kontaktovali spoločnosť Sankt Hubert ohľadom podkladov na vypracovanie cenovej ponuky.

Výzva na predkladanie ponúk "Rybník Drogovo - stavebné úpravy a udržiavacie práce"

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle Príručky k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb pre osoby spadajúce pod § 8 odsek 3 zákona č.343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k obstarávaniu tovarov , stavebných prác a služieb financovaných z Operačného programu Rybné hospodárstvo.

Viac ...

Výzva na predkladanie ponúk "Športovo relaxačné centrum"

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle Zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre osoby spadajúce pod § 8 odsek 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č.8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020.

Viac ...

Winner centrum

Športovo-relaxačné a tréningové centrum WINNER je jediné multifunkčné centrum svojho druhu v regióne Liptov. V tomto moderne vybavenom dvojpodlažnom športovisku s rozlohou takmer 2000 m2, nájdete podmienky pre profesionálny tréning na najvyššej úrovni. Centrum WINNER zastrešuje FITNESS ZÓNU, SKUPINOVÉ CVIČENIA, WELLNESS, FYZIOTERAPIU a v neposlednom rade SKATEMILL, ktorý robí centrum unikátnym a lákavým najmä pre hráčov ľadového hokeja, ale rovnako aj pre širokú verejnosť.

Kontakt: Prevádzková manažérka, Mgr. Barbora Žiaková číslo: +421 907 923 901

Budova Winner
Budova Winner