YouTube

Archív

Výzvy na predkladanie ponúk „Stavebné úpravy hrádzok a biotechnické opatrenia na zmiernenie erózie v Palieskach“

08.04.2020: Sankt Hubert SK,a.s, Starojánska 118 , 032 03 Liptovský Ján IČO: 36 384 127, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo:  10157/L zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na výber zhotoviteľa diela: „Stavebné úpravy hrádzok a biotechnické opatrenia na zmiernenie erózie v Palieskach“.

Viac ...

Výzva na predkladanie ponúk „Kotolňa na biomasu, Sklad drevnej štiepky a Prepojenie kotolne a športového centra-Prieskum trhu“

31.10.2019: Sankt Hubert SK,a.s, Starojánska 118 , 032 03 Liptovský Ján IČO: 36 384 127, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10157/L zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na výber zhotoviteľa diela: „Kotolňa na biomasu, Sklad drevnej štiepky a Prepojenie kotolne a športového centra-Prieskum trhu“. Zákazka bude spolufinancovaná z PRV SR 2014-2020.

Viac ...

Výzva na predkladanie ponúk "Dodávka a montáž strešnej fotovoltaickej elektrárne"

04.10.2019: Sankt Hubert SK,a.s, Starojánska 118 , 032 03 Liptovský Ján IČO: 36 384 127, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo:  10157/L zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na výber zhotoviteľa diela: „Dodávka a montáž strešnej fotovoltaickej elektrárne“. Zákazka bude spolufinancovaná z PRV SR 2014-2020.

Viac ...

Zmluvy

27.12.2018

Viac ...

Výzva na predloženie ponuky "Rybník Drogovo - Odbahnenie rybníka"

03.12.2018: Zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle Zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre osoby spadajúce pod § 8 odsek 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa príručky k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

Viac ...

Výzva na predloženie ponuky "Rybník Drogovo - Rekonštrukcia rybníka a výstavba skladu krmív - obslužná budova s príslušenstvom"

03.12.2018: Zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle Zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre osoby spadajúce pod § 8 odsek 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa príručky k obstarávaniu tovarov , stavebných prác a služieb pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

Viac ...

Výzva na predkladanie ponúk na výber dodávateľa tovaru „Rybník Drogovo - nákup strojov“

13.11.2018: Sankt Hubert SK, a.s., Starojánska 118, Liptovský Ján 032 03, IČO: 36 384 127, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo:  10157/L zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na výber dodávateľa tovaru: „Rybník Drogovo - nákup strojov“. Zákazka bude spolufinancovaná z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020. Záujemcovia môžu súťažné ponuky zasielať na adresu: sankthubert@sankthubert.sk, af-car@af-car.sk.

Viac ...

Výzva na predloženie ponuky "Výrobná hala"

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle Zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre osoby spadajúce pod § 8 odsek 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č.8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020.

Viac ...