YouTube

PR Svarínka

Výmera

Celková výmera spoločného poľovného revíru: 2.633,35 ha
Z toho výmera lesných pozemkov: 2.626,24 ha a výmera poľnohospodárskych pozemkov: 7,11 ha

Lokalita

Názov spoločného poľovného revíru: SVARÍNKA

Chovateľský celok: Liptovský Mikuláš

Poľovná oblasť: J XIII Nízke Tatry

Poľovná lokalita: H10, T14

Katastrálne územie: Východná

Výškové rozpätie je od 695 m n.m. v miestach, kde Čierny Váh opúšťa poľovný revír, do 1727m n.m.  v najvyššej položenej časti poľovného revíru – vrchol Veľkého Boku.

Fauna

Hlavným a najpočetnejšie zastúpeným druhom poľovným druhom je jeleň lesný, s početne menším zastúpením je to srnec hôrny a diviak lesný. Bežne sa vyskytuje líška hrdzavá, jazvec obyčajný, kuna lesná a skalná. Svarínska dolina je typická hojným výskytom veľkých šeliem (medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid). Zo vzácnych a chránených druhov je pozoruhodný výskyt vydry riečnej, orla skalného i krikľavého, tetrova hlucháňa, tetrova holniaka a jariabka hôrneho. Sporadicky bol pozorovaný i výskyt bociana čierneho, kuvička vrabčieho, labtušky hôrnej a volavky popolavej. Takmer trvalo sa tu vyskytuje krkavec čierny.

Flóra

Rastlinné spoločenstvá sú veľmi pestré, s množstvom submontánnych, montánnych a alpínskych druhov. Z drevín je najviac zastúpený smrek, borovica, jedľa, buk, javor, smrekovec a kosodrevina. Vtrúsene sa vyskytuje brest, jelša a vŕby. V rúbaniskách a podraste sa bežne vyskytuje krovitá etáž liesky, bazy, zemolezu a iných krov. V porastoch s menším zakmenením je bohatý bilinný horizont, v nižších polohách malina, vo vyšších čučuriedka. Z tráv sú zastúpené vápnomilné ostrevky a ostrice a v subalpínskych spoločenstvách významnou abundanciou aj dominanciou chlpane a smlzy.

Bonitácia