YouTube

PR Paliesky - Zvernica

Výmera

75,1340 ha
 

Lokalita

Katastrálne územie obce Podtúreň v okrese Liptovský Mikuláš. Zvernica Paliesky sa nachádza severne od obce Podtúreň v nadmorskej výške 618 - 720 m.n.m., s prevažne južnou a juhozápadnou expozíciou. Lokalitu tvorí malý vápencový ostrovček, pokrytý smrekovo-borovicovým lesom, obklopeným poľnohospodárskymi kultúrami
 

Účel

Intenzívny chov jelenej zveri s plemenitbou pôvodného karpatského poddruhu s možnosťou propagácie polodivokých chovov, intenzívneho výskumu, prezentácie poľovníctva na verejnosti, environmentálnej výchovy a možnosti vzdelávania kandidátov poľovníctva v oblasti bionómie, určovania veku a chovnosti.
 

Cieľ

Zabezpečiť zásobu vhodného genofondu pôvodnej jelenej zveri získanej z chovov v Tatranskej Javorine, Východných Beskýd a Poľany. Pri intenzívnej starostlivosti a celoročnom kŕmení zabezpečiť tvorbu kvalitných trofejí a zdravý vývoj populácie.
 

Výmery územia zverníka

Celková výmera: 75,1340 ha
Orná pôda: 9,75 ha
Trvalé trávne porasty: 12,88 ha
Lesné pozemky: 46,52 ha
Z toho elektrovody: 4,26 ha
 

Fauna

Z poľovných druhov je najmä v mimovegetačnom období zastúpená srnčia zver, ktorá spomínané územie využíva ako zimovisko. Občas sa zatúla jelenia zver, diviaky, hojne sú zastúpené líšky, jazvec, kuna a zajac. Z pernatej zveri je najviac zastúpená straka čiernozobá, sojka škriekavá a zalietava sem aj krkavec čierny. V minulosti nachádzal vhodné podmienky na hniezdenie v skalných stenách výr skalný. Občasný je výskyt orla krikľavého.

Flóra

Väčšiu časť územia pokrývajú smrekovo - borovicové lesy zaradené do kategórie ochranných s priemerným vekom okolo 60 rokov, s rozpojeným zápojom, v priemernej až nižšej kvalite produkcie. Pod borovicovým porastom sú vhodné podmienky pre prirodzené zmladenie smreka. Prímes listnáčov je malá s výskytom javora horského, jaseňa štíhleho, lipy malolistej, jarabiny vtáčej a pomiestne duba zimného. Sporadicky je zastúpený smrekovec opadavý a borovica čierna. Spodnú etáž tvorí hustý zárast krov, najmä liesky, zemolezu, hlohu, ruže šípovej, ostružiny černicovej a bazy čiernej. Na suchších lokalitách, na východnej časti územia, prevládajú zárasty tráv a na vlhkejších bujná širokolistá vegetácia bylín.
 

Bonitácia

Pri využití existujúcich postupov na bonitáciu územia podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 91/1997 Z.z., časti " Podmienky určenia normovaných kmeňových stavov zveri vo zverníku", bola vzatá do úvahy norma v II. bonitnej triede (lesný typ 4601 a 4603) - 6,1 až 7,5 ha na 1 kus plánovanej zveri. Normovaná oplotená výmera bude 75,1340 ha, pričom les zaberá výmeru 33,42 ha. Pri použití stredu stanoveného rozpätia je to na stanovenú výmeru 10,73 kusov, zaokrúhlene 11 kusov jeleních jednotiek. Je bežnou praxou, najmä v Českej republike, ale i na Slovensku v ostatnom čase, že sa chovajú oveľa vyššie počty zveri vďaka nadštandardnej starostlivosti a veľmi dobrej úrovni kŕmenia (Zakamenie - 100 ha - 100 kusov, Heľpa - 24 ha - 64 kusov, Blatnica - 18 ha - 200 kusov). Významný podiel v navrhovanom zverníku predstavujú plochy lúk, polí a ohryzové plochy, čo je určite v prospech zvýšenia stavu. Pri zabezpečení sústavného kŕmenia uvedená plocha unesie trofické zaťaženie vo výške 40 až 50 kusov jelenej zveri. S postupom realizácie projektu s počiatočným stavom 11 kusov sa v priebehu troch až piatich rokov bude testovať zaťaženie prostredia a postupne zvyšovať stavy na úroveň 40 až 50 kusov.